ÚvodStavební divizeEkonomika a daněReferenceO společnostiDokumenty a certifikátyKontaktujte nás            

PROF SVAR, s.r.o.
www.profsvar.cz
výrobce originálních tažných
zařízení pro automobilový
průmysl (obrat >120 mil. Kč) se sídlem a výrobním zázemím ve vlastním areálu v Mnichově Hradišti.

EDAG CZ, s.r.o.
www.edag.cz
konstrukční a realizační
kancelář pro konstrukci automobilových dílů a dodávky ucelených robotizovaných linek zejména pro automobilový průmysl.

Rücker ČR spol. s r.o.    www.rucker.cz                       konstrukční kancelář pro zejména automobilový průmysl.

APEX Computer, s.r.o. www.apexcomp.cz                   dodavatel informačních technologií (HW i SW) a tvůrce vlastního originálního komplexního informačního systému KOSTKA PRO.

LUKOV Plast spol. s r.o. www.lukovplast.cz                        výrobce plastových výlisků pro různá odvětví, zejména pro automobilový průmysl

MTC-DOZA s.r.o.                        www.mtc-doza-cz               autodoprava, spedice a skladování

HUSKY CZ spol. s r.o. www.huskycz.cz                            výrobce outdoorového vybavení (oblečení, spacáky, stany atd.) vlastní značky HUSKY

Zámecký hotel Sychrov www.zameckyhotelsychrov.cz    luxusní hotel v bezprostřední blízkosti Státního zámku Sychrov.

 

 

Ekonomická divize firmy SCAMO se soustřeďuje na vnitřní procesy fungování firem našich klientů, které sice nejsou těmi zcela stěžejními procesy zajišťující úspěch a růst našich klientů, ale bez jejich správného fungování by cesta vzhůru byla značně kostrbatá a co více,  v určitých situacích by pro daný subjekt mohlo mít jejich chybné fungování až zcela fatální následky. Ano, řeč je o nejdůležitějším pozadí fungování firmy – o ekonomice. Z vlastních dlouholetých zkušeností víme, že tato oblast je mnohdy, zejména v počátcích rozvoje firmy, ze strany majitelů či vedení dosti podceňována. Prvotní ekonomické soustředění je většinou zúženo na rentabilitu určitého výrobního či prodejního procesu, což je sice důležité, ale samo o sobě to nestačí. Další procesy, kterými jsou zejména struktura financí a financování, likvidita, řízení cash-flow, daňová struktura a plánování, nastavení řízení pohledávek, závazků, zásob a majetku apod. musejí v daném okamžiku nejen odpovídat aktuální situaci firmy, ale především musejí tvořit ucelený a fungující systém podporující její další růst.  Pokud se však ekonomické procesy včas nenastaví případně nenapraví, mohou rozvoji firmy uštědřit pěknou ránu do zad, ze které se firma už nemusí vzpamatovat. Ekonomiku nelze považovat jen za zrcadlo sdělující vedení obraz o rentabilitě nákladů, výnosů a o tvorbě zisku. Je to mnohem komplikovanější a sofistikovanější systém

Ekonomika firmy je oblast, do které se promítá každé manažerské rozhodnutí, ať už je provedeno na jakékoli řídící úrovni. Každý, kdo takové rozhodnutí činí, by měl znát důsledky takového rozhodnutí a jeho dopady do každé oblasti ekonomiky firmy.

Právě pro tyto případy, pro Vás, je tu zkušený tým spolupracovníků firmy SCAMO. Se vším, co bylo výše obecně řečeno, jsme schopni konkrétním a individuálně stanoveným způsobem v konkrétním případě přinejmenším pomoci, procesy identifikovat, zanalyzovat a navrhnout případná opatření ke zlepšení či eliminaci rizik. Při volbě hlubší spolupráce jsme schopni navržená opatření ve firmě aplikovat, kontrolovat, či v případě potřeby i přímo samostatně zajišťovat a řídit. Rozsah a hloubka naší spolupráce je samozřejmě postavena na konkrétních potřebách Vaší firmy, ale závisí i na schopnostech týmu vedení firmy, které činnosti je schopno pojmout a zajistit samostatně a pro které se rozhodne jít cestou outsourcingu.

Jsme připraveni být Vám dlouhodobě pravou rukou a samostatným průvodcem oblastí ekonomiky Vaší firmy se vším všudy tak, abyste měli vždy včasné, přesné a potřebné informace při Vašem rozhodování nejen o strategickém vývoji Vaší firmy a aby se minimalizovala případná rizika....

Oblast našich služeb zahrnuje zejména níže uvedené činnosti, které lze využít jak komplexním způsobem tak i „jednotlivě“ jako doplněk pro Vaše potřeby. Veškeré služby jsme kromě českého jazyka schopni poskytovat také v jazyce německém a anglickém. Rozsah spolupráce určí vždy pečlivá analýza Vaší aktuální situace. Ovšem jen stabilní a dlouhodobá spolupráce Vám může přinášet kontinuální užitek a být tak strategicky prospěšná. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a věříme, že díky našim dlouholetým zkušenostem budeme platným a přínosným elementem pro zdravý růst Vaší firmy.

... Váš tým SCAMO


>  Ekonomické a finanční poradenství

....................................................................................................................................

V oblasti ekonomického a finančního poradenství se zaměřujeme zejména na:      

 • komplexní ekonomické rozbory (efektivita hospodaření, nákladové analýzy, finanční analýzy apod.) s identifikací problematických oblastí a návrhy opatření ke zlepšení

 • dílčí ekonomické rozbory zaměřené na danou oblast (řízení cash-flow, plánování investic, řízení  zásob, pohledávek, závazků atd.)

 • zpracování variantních modelů finančních plánů s maximálním počtem proměnných pro variantní plánování možného budoucího vývoje firmy

 • zpracování podnikatelských záměrů pro různé potřeby (banky, státní zakázky, dotační programy apod.)

 • nezávislé zpracovávání nejrůznějších reportingů z účetnictví a ekonomiky firmy, zejména pro vlastníky či v rámci podnikatelských seskupení

 • zpracování reportingů i v jiných než národních účetních standardech (např. dle IFRS)

 • kontinuální poradenství, pravidelné účasti na poradách vedení či na strategických poradách s informacemi o stavu a vývoji ekonomiky firmy, hrozbách jak zevnitř tak z vnějšku (záměry státu v různých oblastech)

 • rozbor a posuzování nejrůznějších nabídek financování, jako např. porovnání financování dané investice různými formami (leasing, úvěr, dodavatelský úvěr, vlastní kapitála atd.) ze všech úhlů dopadu, včetně daňových efektů

 • jednání s finančními partnery (banky, leasingové společnosti, makléři apod.) při dojednávání podmínek konkrétního financování

 • zpracování SWOT analýz

 • a další dle konkrétních potřeb klienta

>>> zpět

V oblasti daňového poradenství se zaměřujeme zejména na:

 • komplexní zastupování klienta před orgány státní správy (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) v oblasti daní a jiných povinných odvodů,

 • zpracování a vedení kompletní daňové agendy klienta především s ohledem na správnost a včasnost vyhotovení nutných dokumentů (přiznání, přehledy, vyúčtování apod.)

 • daňové plánování a v rámci zákonných mezí maximální daňová optimalizace

 • audit daňové situace klienta

 • zastupování v konkrétních případech sporu s finančním úřadem, zastupování při daňové kontrole klienta až do fáze odvolání případně soudního sporu.

 • průběžné poradenství a asistence po telefonu / e-mailu – rychlá reakce při potřebě klienta v daný moment vědět dopady určité situace do daňového zatížení či do daňových povinností klienta

 • daňové rozbory a připomínkování znění smluv před jejich uzavřením, případně jiných závažných rozhodnutí

 • zajištění daňové agendy Vašich zaměstnanců

 • mezinárodní zdanění, zejména nastavení optimální struktury Vašich zahraničních zaměstnanců či řídících pracovníků z hlediska mezinárodního zdanění

>>> zpět

V oblasti zpracování projektů pro získání dotací ze státního rozpočtu a fondů EU

 • audit Vašich výrobních, školících, investičních a jiných procesů s ohledem na identifikaci možných získatelných podpor a dotací ze státních fondů

 • zpracování plánu postupu a harmonogramu činností pro získání konkrétní dotace / podpory z konkrétního programu podpory

 • komplexní zpracování projektu pro získání dotace (zahrnuje jednání s daným úřadem, zpracování projektu včetně podnikatelského záměru, analýzy CBA a FS pokud jich je třeba, zpracování samotné žádosti, supervizi projektu a dodržování podmínek dotace, zpracování žádosti o platbu ze státního rozpočtu atd.)

>>> zpět

V oblasti vedení účetnictví jsme schopni nabídnout zejména:

 • kompletní outsourcing zpracování účetnictví včetně mzdové a personální agendy a to buďto ve vlastním používaným software nebo přímo v informačním systému klienta

 • zpracováváme účetnictví způsobem zaměřeným na vnitropodnikové střediskové až zakázkové účetnictví

 • z účetnictví poskytujeme nejrůznější přehledy a výstupy dle konkrétních požadavků klienta, včetně reportingů v cizím jazyce a ve formě například dle IFRS

 • možnost dálkového přístupu klienta k účetnictví na našem serveru.


 
 
        Úvod      Stavební divize      Ekonomika a daně      Reference      O společnosti      Dokumenty a certifikáty      Kontaktujte nás

        Copyright © 2007 Scamo.cz | technická podpora www.redual.cz